Przejdź do treści

Harmonogram

Niedziela, 03.03.2019
GCAK w Sulbinach

 • 10.30 – otwarcie biura zawodów
 • 11.45 – zamkniecie biura zawodów
 • 12.00 – start biegu na 1963 m
 • 12.05 – start biegu na 10 km (limit czasowy do 1,5 h)
 • 13.30 – uroczyste zakończenie imprezy i nagrodzenie zwycięzców.
 • 13.45 – dekoracja, ognisko.

Informacje

REGULAMIN BIEGU TROPEM WILCZYM SULBINY 2019

I ORGANIZATOR

Organizatorem „Biegu Tropem Wilczym”, jest – Fundacja Wolność i Demokracja przy współpracy z GMINNYM CENTRUM ANIMACJI KULTURY w SULBINACH oraz Stowarzyszenie TRUCHTACZ.PL

II CELE

 • Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 • Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
 • Promocja Gminy Garwolin, jako przyjaznej dla biegaczy.

III TRASA BIEGU

Biegi odbędą się 03 marca 2019 roku w Sulbinach przy GCAK.

Start nastąpi o godz. 12.00 dla obu dystansów. Ruszamy z ul. Wspólnej następnie ul. Długa, Leśna, Spacerowa, Ogrodowa i Wspólna.

Trasa biegu będzie przebiegać po nawierzchniach asfaltowo- szutrowych.

Jedna pętla liczy 1963 m.

Długość trasy biegu krótszego wynosi 1963 metry (1 pętla). Dystans ten związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego ( „Józef Franczak, ps. Lalek”).

W biegu dłuższym, biegacze będą mieli do pokonania dystans 10 km. ( 5 pętli).

IV PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 • 30- otwarcie biura zawodów
 • 45- zamkniecie biura zawodów
 • 12:00 – start biegu na 1963 m
 • 12:05 – start biegu na 10 km (limit czasowy do 1,5 h)
 • 13:30 – uroczyste zakończenie imprezy i nagrodzenie zwycięzców.
 • 45 – dekoracja, ognisko.

V KLASYFIKACJA I NAGRODY

W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć na poszczególnych dystansach. Na obu dystansach 1963m oraz 10 km obowiązuje limit zgłoszeń 200 osób łącznie.

 • BIEG NA DYSTANSIE 1963m

OPEN K/M: 1-3 miejsce – puchar

 • BIEG NA DYSTANSIE 10 KM.

OPEN K/M: 1-3 miejsce – puchar

 • BIEG NA DYSTANSIE 10 KM DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

OPEN K/M: 1-3 miejsce – puchar

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą jeden z w/w biegów otrzymają pamiątkowy medal.

 

VI POMIAR CZASU

Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów umieszczonych na numerach startowych. Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki. Posiadanie numeru jest warunkiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VII UCZESTNICTWO

 • Do biegu na krótszym dystansie mogą przystąpić osoby, które ukończyły 5 lat i przedstawią pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 • W biegu na dystansie 10 km mogą wziąć udział osoby z rocznika 2003 i starsze.
 • Uczestnikiem zawodów dla służb mundurowych mogą być osoby, które do 3 marca 2019 roku ukończyły 18 lat, są funkcjonariuszami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej lub funkcjonariuszami innej służby podległej MSWiA albo żołnierzami Wojska Polskiego albo emerytami lub rencistami tych służb (zwani dalej emerytami) albo członkami Ochotniczej Straży Pożarnej, ich stan zdrowia pozwala na udział w biegu, co potwierdzą własnoręcznym podpisem oraz podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i odbiorą w rejestracji numer startowy. Osoby biegnące w tej kategorii zobowiązane są do biegu w pełnym umundurowaniu, włącznie z obuwiem.
 • Biuro zawodów będzie się mieścić w GCAK w SULBINACH 03.03. 2019 w godzinach 10.30 – 12.00
 • Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie truchtacz.pl.
 • Po odbiór pakietu startowego zawodnik zgłasza się do biura zawodów w GCAK w godzinach 1030 do 1150wraz z legitymacją szkolną, dowodem osobistym lub paszportem służącym weryfikacji tożsamości. Uczestnicy biorący udział w BIEGU NA DYSTANSIE 10 KM DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH w biurze zawodów uczestnik zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający przynależność do jednej ze służb mundurowych wymienionych w pkt V.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje go do jego przestrzegania.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
 • Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 • Zawodnicy podczas rejestracji deklarują, na jakim dystansie biorą udział. W trakcie biegu zmiana dystansu nie będzie brana pod uwagę, a samowolna zmiana spowoduje brak klasyfikacji zawodnika w zawodach.
 • Każdy uczestnik biegu zweryfikowany w biurze zawodów ma zapewnione ubezpieczenie NW.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • Organizator udostępnia przebieralnie dla zawodników, szatnie i toalety (GCAK w Sulbinach) oraz wodę i herbatę do picia.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki oraz pozostawione w szatni.
 • Organizator ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie.

 

VIII ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia do biegu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy: truchtacz.pl do 28.02.2019r lub wcześniejszego wyczerpania limitu uczestników.
 • Opłata startowa za udział w biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wynosi:

Bieg na 10 km – 20 zł.

Bieg na 1963 m. – 10 zł.

Płatne przy rejestracji internetowej lub na konto GCAK w Sulbinach 39921000080016285420000010 z dopiskiem „imię nazwisko – bieg tropem wilczym”.

 • Uczestnicy biegu na dystansie 10 km DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH są zwolnieni z opłaty startowej po okazaniu dokumentu potwierdzającego przynależność do jednej ze służb mundurowych wymienionych w pkt V. Rejestrujący się do biegu mundurowi zobowiązani są do zgłoszenia o zwolnieniu z opłat na mail centrum.sulbiny@gmail.com
 • Z opłaty startowej zwolnieni są wolontariusze pracujący przy obsłudze biegu.
 • Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty startowej.

Opłata startowa za udział w biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wynosi w dniu zawodów:

20 zł dla uczestników biegu na 1963 m

30 zł dla uczestników biegu na 10 km płatne w biurze zawodów. Rejestracja  zawodników odbywać się będą w dniu zawodów w GCAK w biurze zawodów.

Opłatę startową należy przesłać najpóźniej do dnia 28.02. 2019. W związku z limitem zgłoszeń, organizator zastrzega sobie możliwość usuwania zgłoszeń jeżeli w ciągu 7 dni od rejestracji do biegu, nie wpłynie opłata startowa.

IX PAKIET STARTOWY

 • Pamiątkowa koszulka bawełniana;
 • Agrafki, worek na ubrania

X  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
 • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

ORGANIAZATOR

Kontakt

Do Organizatora

Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach
Wspólna 46
08-400 Sulbiny
Poczta: Sulbiny Garwolin

Koordynator projektu:
Joanna Kalinowska: 48509482656 Napisz do nas

Organizator Główny

Współorganizatorzy

MECENAS PLATYNOWY:

MECENAS ZŁOTY:

PARTNER:

PARTNER FINANSOWY:

PARTNER BIEGOWY:

PARTNER EDUKACYJNY:

PATRON MEDIALNY:

PARTNER MEDIALNY:

PATRONAT:

Partnerzy lokalni: